1. Omfattning
1.1 Förstå din organisation och dess specifika omfattning/sammanhang
• Identifiera och förstå organisationens externa sammanhang
• Identifiera de externa frågor som är relevanta för organisationens syfte
• Identifiera de yttre förhållanden som är relevanta för organisationens syfte
• Identifiera och förstå organisationens interna sammanhang
• Identifiera de interna frågor som är relevanta för organisationens syfte
• Identifiera de interna förhållanden som är relevanta för organisationens syfte
1.2 Förtydliga behoven och förväntningarna hos dina intressenter
• Identifiera de berörda parter som är relevanta för organisationens MLS
• Identifiera de som är intresserade av organisationens miljöprestanda
• Ta reda på behov och förväntningar från organisationens intressenter
• Bestäm det som är relevant för organisationens miljöprestanda
• Identifiera de som har lagkrav och andra krav
1.3 Definiera omfattningen av miljöledningssystemet
• Klargör gränser och tänk på vad ledningssystemet (MLS) avser
• Använd gränser och tillämpbarhet info för att definiera omfattningen av MLS
• Betänk åtaganden för krav när du definierar omfattningen
• Betänk din org´s sammanhang när du definierar omfattningen
• Definiera omfattningen av ditt miljöledningssystem (MLS)
• Inkludera alla de produkter som omfattas (gränser) i ditt MLS
• Inkludera alla de tjänster som omfattas (gränser) i ditt MLS
• Inkludera alla de aktiviteter som omfattas (gränser) i ditt MLS
• Dokumentera omfattningen av miljöledningssystemet
1.4 Etablera och upprätthåll miljöledningssystemet
• Tänk på din organisations sammanhang när du upprättar och behålla sin MLS
• Tänk på de externa sammanhangen när du utvecklar din organisations MLS
• Fundera över hur externa frågor kan påverka din organisations MLS
• Fundera över hur externa intressenter kan påverka ditt MLS
• Tänk på de inre sammanhangen när du utvecklar ditt MLS
• Fundera över hur interna frågor kan påverka ditt MLS
• Utveckla miljöledningssystemet i enlighet med kraven i ISO 14001:2015
• Inrätta de processer som du behöver och klargör processinteraktionerna

• Inför, underhåll och förbättra miljöledningssystemet

2. Ledarskap

2.1 Tillhandahåll ledarskap genom att ta ansvar för MLS
• Ta ansvar för din organisations MLS
• Visa att du är engagerad i MLS:et
• Se till att en miljöpolicy är formulerad
• Se till att miljömålen är etablerade
• Kommunicera ditt engagemang i MLS:et
• Förklara varför miljöledning är viktigt
• Förvänta att chefer är ansvariga för MLS:et
• Uppmuntra anställda att personligen stödja MLS:et
2.2 Visa ledarskap genom att upprätta en miljöpolicy
• Formulera organisationens miljöpolicy
• Tänk på sammanhanget när organisationens policy formuleras
• Tänk på miljön när du formulerar organisationens policy
• Tänk på lagkraven/andra krav när du formulerar policyn
• Tillämpa organisationens miljöpolicy
• Dokumentera organisationens miljöpolicy
• Kommunicera organisationens miljöpolicy
• Förvänta att personalen följer miljöpolicyn
2.3 Visa ledarskap genom att tilldela MLS roller och ansvar
• Tillhandahålla effektiv miljöledarskap
• Tilldela alla MLS roller och ansvar

• Kommunicera alla MLS roller och ansvar

3. Planering

3.1 Formulera åtgärder för att ta itu med risker och möjligheter
3.1.1 Utveckla processer och utarbeta planer för att upprätta ditt MLS
• Utveckla processer som du behöver för att möta MLS krav
• Etablera processer som behövs för att planera och tillämpa MLS:et
• Inför processer som behövs för att planera och tillämpa MLS:et
• Behåll processer som behövs för att planera och tillämpa MLS:et
• Planera tillämpningen av miljöledningssystemet
• Tänk på omfattningen av miljöledningssystemet (1.3)
• Fundera över hur du ska hantera din organisations sammanhang (1.1)
• Fundera över hur du ska bestämma dina risker och möjligheter (1.1)
• Fundera över hur du ska identifiera potentiella nödsituationer (5.2)
• Fundera över hur du ska se till att MLS uppnår avsedda resultat
• Etablera miljöledning planeringsdokument och rapporter
• Dokumentera risker och möjligheter som måste identifieras
• Dokumentera de processer som krävs för att planera och hantera MLS:et
• Upprätthåll och kontrollera tillämpa MLS:et planeringsdokument och rapporter
3.1.2 Identifiera betydande miljöaspekter och följdpåverkningar
• Använd en analysmetodik (från 3.1.1) för att identifiera miljöaspekter
• Identifiera miljöaspekter som faller inom ramen/omfattningen för MLS:et
• Identifiera de miljöaspekter som du kan påverka eller styra
• Identifiera/bedöm organisations betydande miljöaspekter 
• Definiera kriterier för att identifiera betydande miljöaspekter
• Använd en analysmetodik (från 3.1.1) för att identifiera miljöpåverkan
• Identifiera miljöpåverkan som faller inom ramen/omfattningen  för MLS:et
3.1.3 Studera miljöaspekter och identifiera lag/andra krav
• Använd riskplaneringsprocess (från 3.1.1) för att identifiera villkoren
• Identifiera lagkrav som faller inom ramen/omfattningen  för MLS:et
• Dokumentera för organisationen tillämpliga lagkrav
3.1.4 Identifiera miljöaspekter, lagkrav, risker och möjligheter
• Planera hur du ska se till att MLS kan nå förväntade resultat
• Planera hur du ska ta itu med betydande miljöaspekter
• Planera hur du ska hantera miljölagkraven
• Planera hur du ska hantera risker och möjligheter för miljön
• Formulera aktiviteter för att se till att genom MLS nå förväntade resultat
• Genomföra aktiviteter för att se till att genom MLS nå förväntade resultat
3.2 Formulera miljömål och gör upp planer för att uppnå dem
3.2.1 Etablera miljömål för alla relevanta områden
• Klargör kriterierna för fastställande av miljömål
• Se till att målen är förenliga med miljöpolicyn
• Se till att målen är mätbara (när detta är praktiskt möjligt)
• Se till att målen överväga dina alternativ och krav
• Ställ in mål på relevanta nivåer och för relevanta funktioner
• Ställ mål som behandlar dina specifika risker och möjligheter
• Ställ mål som behandlar just din villkoren
• Ställ mål som behandlar dina betydande miljöaspekter
3.2.2 Upprätta planer för att uppnå mål och utvärdera resultat
• Upprätta planer för att uppnå dina miljömål
• Utveckla åtgärder för att uppnå dina miljömål
• Räkna ut hur man kan integrera åtgärder i affärsprocesser
• Räkna ut hur du ska utvärdera dina resultat

• Övervaka hur väl målen har uppnåtts

4. Stöd

4.1 Stöd ditt MLS genom att tillhandahålla de nödvändiga resurserna
• Ta reda på resurser som ditt miljöledningssystem behöver
• Ge de resurser som ditt miljöledningssystem behöver
4.2 Stöd ditt MLS genom att se till att människor är behöriga
• Klargör din organisations miljökompetenskrav
• Identifiera de under din kontroll som påverkar miljöprestanda
• Identifiera kompetenskraven för folket under ditt
  kontroll som har en inverkan på din miljöprestanda
• Förvärva kompetens när brister upptäcks
• Skaffa nödvändig kompetens när människor inte uppfyller
  organisationens miljökompetenskrav
• Dokumentera kompetensen hos dem som påverkar miljöprestanda
• Behåll din dokumentation och använda den som bevis för att människor
  har den kompetens som de behöver för att hantera miljöaspekterna
  av aktiviteter, processer, produkter, tjänster och system
4.3 Stöd ditt MLS genom att göra människor medvetna om möjligheterna
• Gör personal medveten om din organisations MLS
• Dela info om ditt MLS med de människor som utför arbetet
• Se till att de är medvetna om din miljöpolicy
• Se till att de är medvetna om dina miljömål
• Se till att de är medvetna om dina miljöaspekter
• Se till att de är medvetna om dina miljöpåverkan
4.4 Stöd ditt MLS genom att styra din kommunikation
4.4.1 Stöd ditt MLS genom att skapa en kommunikationsprocesser
• Planera hur du ska hantera MLS kommunikation
• Etablera processer för att hantera dina MLS kommunikation
• Räkna ut hur den interna kommunikationen kommer att hanteras
• Räkna ut hur extern kommunikation ska hanteras
• Genomföra din organisations MLS kommunikationsprocesser
4.4.2 Stöd ditt MLS genom att underlätta den interna kommunikationen
• Etablera MLS kommunikation inom och hela organisationen
• Diskutera ditt MLS med människor på alla nivåer i organisationen och funktioner
• Aktivera någon under din kontroll för att bidra till ständiga förbättringar
4.4.3 Stöd ditt MLS genom att upprätta extern kommunikation
• Upprätta kommunikation mellan din organisation och externa parter
• Använd din kommunikationsprocess för att styra externa kommunikation
4.5 Stöd ditt MLS genom att hantera dokumenterad information
4.5.1 Stöd ditt MLS genom att använda alla nödvändiga MLS dokument
• Räkna ut hur omfattande dokumenterade MLS information bör vara
• Tänk på dina aktiviteter när du upprättar dokument och register
• Tänk på din personal när du upprättar dokument och register
• Tänk på dina skyldigheter när du upprättar dokument och register
• Tänk på dina processer när du upprättar dokument och register
• Tänk på dina produkter när du upprättar dokument och register
• Tänk på dina tjänster när du upprättar dokument och register
• Tänk på din storlek när du upprättar dokument och register
• Välj alla dokument och register som ditt MLS behöver
• Välj alla interna handlingar och register som MLS behöver
• Markera alla externa dokument och register som MLS behöver
4.5.2 Stöd ditt MLS genom att hantera användningen av MLS-dokument
• Hantera din organisation dokumenterade MLS information
• Se till att din organisations MLS dokument
och register är korrekt identifierade och beskrivna
• Se till att din organisations MLS dokument
och register är korrekt formaterade och presenteras
• Se till att din organisations MLS dokument
och poster är ordentligt granskats och godkänts
4.5.3 Stöd ditt MLS genom att styra användningen av MLS-dokument
• Välj alla MLS de handlingar som du behöver
• Räkna ut hur dina MLS handlingar bör styras
• Fundera över hur MLS dokument och register skapas
• Fundera över hur MLS dokument och register identifieras
• Fundera över hur MLS dokument och register fördelade
• Fundera över hur MLS dokument och register lagras
• Fundera över hur MLS dokument och register hämtas
• Fundera över hur MLS dokument och register nås
• Fundera över hur MLS dokument och protokoll används
• Fundera över hur MLS dokument och register skyddas
• Fundera över hur MLS dokument och protokoll ändras
• Fundera över hur MLS dokument och register bevaras
• Styr alla MLS de handlingar som du behöver
• Styr alla interna handlingar och register som ditt MLS behöver

• Styr alla externa dokument och register som ditt MLS behöver

5. Processerna

5.1 Upprätta processer och kontrollera hur de fungerar
• Bestäm de miljökrav som processer måste uppfylla
• Ange miljökrav vid upphandling (i förekommande fall)
• Klargör miljökrav för dina produkter och tjänster inköp
• Ange miljökrav för din designprocess (i förekommande fall)
• Inrätta kontroller för att se till att miljökraven beaktas
• Planera genomförandet av organisationens processer
• Klargör att kriterierna som dina processer måste uppfylla
• Utveckla kontroller för dina miljöledningsprocesser
• Överväg att använda personal för att styra din organisations processer
• Överväg att använda förfaranden för att styra din organisations processer
• Överväg att använda teknik för att styra din organisations processer
• Överväg att använda metoder för att styra din organisations processer
• Genomföra och kontrollera din organisations processer
• Använd dokument som visar att processer genomfördes
5.2 Upprätta en nödlägesberedskap
• Etablera krisberedskap och svarsprocesser
• Etablera processer för att förbereda sig för eventuella nödsituationer
• Etablera processer för att svara på eventuella nödsituationer
• Upprätthålla beredskap och svarsprocesser
• Ge beredskap och insatser utbildning och information
• akut Dokument beredskap och svars processer och aktiviteter

• Granska beredskap och svarsprocesser och åtgärder

6. Utvärdering

6.1 Bestäm din miljöprestanda och efterlevnad
6.1.1 Undersök din organisations miljöprestanda
• Planera hur du ska undersöka din miljöprestanda
• Planera hur du ska följa din miljöprestanda
• Planera hur du ska mäta miljöprestanda
• Planera hur du ska analysera din miljöprestanda
• Planera hur du ska utvärdera din miljöprestanda
• Undersök din organisations miljöprestanda
• Övervaka din organisations miljöprestanda
• Mät din organisations miljöprestanda
• Analysera din organisations miljöprestanda
• Utvärdera din organisations miljöprestanda
• Kommunicera din organisations miljöprestanda
6.1.2 Utvärdera din organisations miljö efterlevnad
• Planera hur du ska ta reda på om villkoren är uppfyllda
• Räkna ut hur ofta följs miljö bör utvärderas
• Upprätta lämpliga efterlevnad miljöutvärderingsprocesser
• Genomföra lämpliga efterlevnad miljöutvärderingsprocesser
• Upprätthålla lämpliga efterlevnad miljöutvärderingsprocesser
• Vidta åtgärder för att lösa miljö efterlevnad brister
6.2 Revision organisationens miljöledningssystem
6.2.1 Genomför MLS revisioner och dokumentera dina resultat
• Genomföra interna MLS revisioner med planerade intervall
• Ta reda på om din organisations miljöledningssystem uppfyller kraven
• Se om ditt MLS uppfyller organisationens egna krav
• Se om ditt MLS uppfyller kraven i denna ISO-standard
• Undersöka effektiviteten i organisationens MLS
6.2.2 Upprätta interna revisionsmetoder, scheman och krav
• Planera utvecklingen av interna revisionsprogram
• Utveckla ett program som kan ta reda på om MLS uppfyller kraven
• Utveckla ett program som kan avgöra om MLS är effektiv
• Upprätta interna revisionsprogram
• Etablera internrevisions ansvar
• Inrätta interna kraven revisionsplanering
• Inrätta interna kraven revisionsrapportering
• Upprätta internrevisions scheman
• Inrätta interna revisionsmetoder
• Genomföra interna revisionsprogram
• Definiera utrymmet för varje intern revision
• Ange revisionskriterier för varje intern revision
• Välj objektiva och sakliga internrevisorer
• Genomföra interna revisioner med planerade intervall
• Rapport interna granskningsresultat till ledningen
6.3 Granska din organisations miljöledningssystem
• Granska din organisations MLS med jämna mellanrum
• Översyn MLS lämplighet, riktighet och effektivitet
• Granska statusen för dina tidigare ledningens genomgång
• Granska hur väl miljömålen uppnås
• Granska relevanta meddelanden från berörda parter
• Granska miljöprestanda (inklusive trender)
• Granska förändringar i aspekter, skyldigheter, problem och risker
• Granska potentiella ständiga förbättringsmöjligheter
• Granska den strategiska inriktningen att ditt MLS tar
• Granska dina MLS resursbehov och krav
• Skapa lämpliga Ledningens genomgång utgångar
• Dra slutsatser om organisationens MLS
• Fatta beslut om organisationens MLS
• Definiera åtgärder för att förbättra miljöprestanda
• Tänk på konsekvenserna för din övergripande strategiska inriktningen

• Dokumentera resultatet av dina ledningens genomgång

7. Förbättring

7.1 Vidta åtgärder för att förbättra ditt MLS och uppnå avsedda resultat
• Bestäm möjligheter att förbättra MLS och uppnå sina avsedda resultat
• Vidta alla nödv åtgärder för att förbättra MLS och uppnå sina avsedda resultat
• Använd resultatutvärdering utgångar för att förbättra din organisations MLS
• utvärderings Använd efterlevnad utgångar för att förbättra din organisations MLS
• Använd Ledningens genomgång utgångar för att förbättra din organisations MLS
• Använd internrevisions utgångar för att förbättra din organisations MLS
7.2 Styr avvikelser och vidta lämpliga korrigerande åtgärder
• Reagera på din organisations avvikelser
• Vidta åtgärder för att styra avvikelser
• Ta itu med alla relevanta konsekvenser
• Utvärdera behovet av att undanröja orsakerna
• Granska avvikelse- och identifiera orsakerna
• Bestäm om liknande avvikelser förekommer
• Bestäm om korrigerande åtgärder bör vidtas
• Utveckla korrigerande åtgärder för att ta itu med orsakerna
• Genomföra korrigerande åtgärder för att ta itu med orsakerna
• se över effektiviteten i din korrigerande åtgärder
• Dokumentera dina avvikelser, åtgärder och resultat
7.3 Förbättra lämplighet, kravbild, och effektiviteten i ditt MLS
• Förbättra organisationens miljöprestanda
• Ständigt förbättra resultatet för ditt MLS
• Ständigt förbättra ändamålsenligheten av ditt MLS
• Ständigt förbättra lämpligheten av ditt MLS
• Ständigt förbättra effektiviteten i ditt MLS