Sedan starten 1999 har OHSAS 18001 (medförfattare Lennart Piper) varit den internationellt accepterade standarden för arbetsmiljö. Den har haft ett världsomspännande antagande och tillväxt  samtidigt som den varit fristående från ISO organiserat av den brittiska standardiseringsorganisationen. 

Den 11 Juni 2013 röstade ISO och FN medlemmar för att acceptera ett nytt förslag till arbete för att utveckla ett nytt internationellt ledningssystem standard (MSS) för hälsa och säkerhet. Det resulterade i en ny teknisk kommitté (TC) för att utveckla denna nya standard ISO 45001 (hälsa och säkerhet) som haratt författats med utgångspunkt från OHSAS 18001:2007. Den nya standarden följer den gemensamma strukturen från annex SL i ISO direktivet. Hur författas en ISO standard.

Det första mötet med 50 organisationer genomfördes den 21-25 oktober 2013 i London med ISO projektkommitté TC 283 Arbetsgrupp 1 (WG1) som har etablerats som ett resultat av den positiva omröstningen av det nya förslaget för utveckling av en ISO-standard (med beteckningen ISO 45001) och som bygger på OHSAS 18001 - den internationellt erkända och vedertagna brittisk standarden för hälsa och säkerhet .

Det är den tekniska styrelsen inom ISO (TMB) som är ansvarig för de tekniska kommittéernas arbetsuppgifter och som bildar de olika tekniska kommittéerna (TC). De utser ordförande och övervakar det tekniska arbetet. De är också ansvariga för de direktiv, som innehåller reglerna för utvecklingen av internationella standarder och behandlar alla frågor för strategisk planering, samordning, utförande och kontroll av aktiviteterna i de tekniska kommittéerna.

Den Internationella Standarden ISO 45001:2018 har nu publicerats (2018-03-12). OHSAS 18001 kommer nu dras tillbaka och det blir en treårig migrationsperiod med ISO 45001. Arbetet med ISO 45004 (vägledning) är igång för en övergång samtidigt med den nya standarden ISO 45001:2018. 

 

I den nya ISO 9001:2015 standarden för kvalitet har bland annat införts ett riskbaserat tänkande.

ISO 9001 är världens mest utbredda kvalitetsstandard med över en miljon certifikat. Det totala antalet certifikat för alla standarder av ledningssystem uppgår till 1.504.203.

Begreppet risk har alltid varit underförstått i ISO 9001, i den nya standarden så har det blivit tydligare och byggts in i ledningssystemet. Risk finns inte bara i negativ bemärkelse, riskbaserat tänkande kan också hjälpa till att identifiera möjligheter, som är den positiva sidan av risk.

Det främsta syftet med ISO 9001 är att skapa förtroende för en organisations förmåga att konsekvent visa kunderna överensstämmelse för varor och tjänster samt att öka kundnöjdheten. 

En tydlig indikation till marknaden är att den nya ISO 9001 kommer att leverera ökat förtroende till användarna genom större engagemang till företagsledningen, ledarskapsansvaret för kvalitet knyts närmare mellan ledningssystemet och processerna för varu/tjänstekvalitet. Dessutom har man lyft ansvaret för certifierings- och ackrediteringsorganen.

Standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 publicerades hösten 2015 och även på svenska.

SS-ISO/IEC 27001:2014 - Informationssäkerhet publicerades i mars 2014 av SIS Förlag med den nya ISO 7strukturen och på svenska.